INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych przez NZOZ ŻYCIE s.c. z siedzibą w Lublinie

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „ŻYCIE” s.c. Anna Dzioba, Izabela Nieznańska, Dorota Tokarska ul. Lubartowska 64, 20-094 Lublin NIP: 9462218034 REGON: 431174551 jest administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) swoich klientów, kontrahentów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych przez Administratora ma zastosowanie do danych otrzymanych:
  – za pośrednictwem formularzy elektronicznych;
  – pozyskanych przez przedstawicieli Administratora w zakresie działań związanych z prowadzoną działalnością lub działań marketingowych.
 2.  Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.
 3. Dane przetwarzane są w celu wykonania umów, a także gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, w szczególności w celach informowania drogą elektroniczną o promocjach własnych usług bądź w innych celach, na które uprawniony wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH I KATEGORIE DANYCH UDOSTĘPNIONE PRZEZ INNE PODMIOTY

 1. Administrator może pozyskać dane osobowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne, pocztę elektroniczną) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
 2. W przypadku bezpośredniego kontaktu osoba, której dane dotyczą, ma pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi.
 3. W przypadku udostępnienia danych osobowych przez inny podmiot, Administrator zasadniczo pozyskuje tylko podstawowe dane kontaktowe związane z prowadzoną działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy w związku z którą następuje udostępnienie danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu.
 4. Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów danych osobowych przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE, CELE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
  2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
  4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
  5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO);
  6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w niżej określonych celach:

  1) Realizacja umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

  – W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy oraz jej finansowego rozliczenia.
  – W razie pozyskania danych osobowych za pośrednictwem formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na wizytę, podane dane będą przetwarzane w celu organizacji takiej wizyty oraz w celu kontaktów z tym związanych, a także dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnych przepisów prawa.

  2) Kontakty związane z prowadzoną działalnością zawodową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

  – Realizacja tego celu obejmuje bieżące kontakty dotyczące w szczególności spotkań biznesowych lub korespondencji biznesowej, prowadzonych negocjacji, wykonywania umów, kierowania ofert, działania marketingowe a także inne działania podejmowane w związku z prowadzoną działalnością zawodową.
  – W ramach realizacji tego celu osoba, której dane dotyczą, może otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą usług Administratora oraz inne informacje mające związek z jego działalnością.
  – W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy Administratora, przedstawiciele Administratora mogą także kontaktować się z tą osobą, aby otrzymać ofertę, informację lub dokumenty.
  – Przetwarzanie danych osobowych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing i sprzedaż usług a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
  – Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.
  – Administrator może przetwarzać dane kontaktowe przekazane za pośrednictwem formularzy elektronicznych, a także udostępnione w ramach obowiązującej umowy.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

  3) Odpowiedź na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO

  – W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, portalu społecznościowego) osoba zainteresowana wyraża zgodę na kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania.
  – Taka zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
  – Dane pozyskane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

  4) Wykonanie zawartej umowy pomiędzy Administratorem, a innym podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

  – W przypadku wskazania osoby, której dane dotyczą jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane tej osoby mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a pracodawcą tej osoby lub innym podmiotem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona jego praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
  – Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z jej wykonania oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
  – Osobie, której dane dotyczą przysługuje w takim przypadku prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

  5) Kontakty z mediami oraz promocja w mediach działalności, usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

  – W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli Administratora z mediami i promowania w mediach jego działalności, usług oraz produktów. Takie działanie może w szczególności obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach Administratora.
  – Podjęcie kontaktów z przedstawicielem Administratora będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty.
  – W przypadku wyrażenia zgody – zgoda taka traktowana jest jako dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane do chwili rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

  6) Realizacja obowiązku prawnego w postaci sporządzenia i przechowywania dokumentacji – podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 pkt c RODO.

  – W przypadku wykonywania umowy lub innego świadczenia na rzecz osoby, której dane dotyczą, Administrator będzie także przetwarzać dane osobowe zawarte w fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy sporządzonej i przechowywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy, jak i sytuacji, gdy stroną umowy jest jej pracodawca lub podmiot, z którym osoba ta współpracuje.
  – Termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikają z przepisów prawa.

  7) Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  – Dane przekazane na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy bądź w inny sposób udostępnione Administratorowi mogą być przetwarzane w celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Administratora oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi.
  – Odnosi się to sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy, jak i sytuacji, gdy stroną umowy jest jej pracodawca lub podmiot, z którym osoba ta współpracuje, a także do sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Administrator był zobowiązany do wykonania świadczenia na rzecz tej osoby lub realizacji jej praw.
  – Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona jego praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
  – Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnych przepisów prawa.

  8) Weryfikacja kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania:

  a) danych kontrahenta jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  b) danych osób wskazanych przez kontrahenta do celów kontaktowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO

  – Przed zawarciem oraz w trakcie wykonywania umowy dane podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy lub partnera, z którymi Administrator podejmuje współpracę, oraz dane osób wskazanych przez te podmioty do celów kontaktowych, będą przetwarzane do celu weryfikacji kontrahenta, który może być realizowany przez przesłanie do wypełnienia ankiety dotyczącej kontrahenta lub przez weryfikację danych i sytuacji finansowej kontrahenta w ogólnodostępnych rejestrach publicznych lub przez podmioty specjalizujące się w weryfikacji kontrahentów.
  – Przetwarzanie danych osób wskazanych przez kontrahenta do celów kontaktowych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wykonanie umowy i ochrona jego praw
  – Po okresie realizacji tego celu przetwarzania dane będą dalej przetwarzane:
  1) w celu realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz
  2) w celu potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
  – Przy realizacji tego celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji kontrahenta.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 1. W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji – w zależności od rodzaju formularza – brakiem odpowiedzi na zapytanie.
 2. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Administratora w zakresie działań związanych z prowadzoną działalnością – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z zainteresowanym kontaktu w przyszłości.
 3. W przypadku danych osób, które są stroną umowy zawartej z Administratorem – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu umowy nie będzie możliwa.
 4. Podanie danych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie nie będzie możliwe wykonanie przez Administratora określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie o aktualnych pakietach, promocjach, nowym zakresie usług itp.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  b) prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  c) prawo do sprostowania – Administrator na wniosek uprawnionego usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  d) prawo do usunięcia danych – uprawniony może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych przysługuje tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO. Administrator może odmówić usunięcia danych osoby, której dane dotyczą, pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  e) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
  Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługuje tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO

  f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;

  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. W niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje Administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

  i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

  j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  w formie pisemnej na adres: NZOZ ŻYCIE s.c. ul. Lubartowska 64, 20-094 Lublin
  za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: zycieplr@gmail.com

 3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 4. Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Zasadniczo Administrator nie przekazuje danych do państwa spoza UE. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku, do którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).
 2. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Administrator podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi prowadzonej działalności.
 3. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora
 4. Zapytania dotyczące przetwarzania danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w ust. 2 części „PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ”.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb klientów oraz osób, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być on zainteresowany w celu dostosowania przesyłanych przez Administratora treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej osoby, której dane dotyczą.
 2. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących negatywne skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą, lub wpływających na nie w inny istotny sposób

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://zycieplr.pl/
 2. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „ŻYCIE” s.c. Anna Dzioba, Izabela Nieznańska, Dorota Tokarska ul. Lubartowska 64, 20-094 Lublin NIP: 9462218034 REGON: 431174551.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez odpowiednie formularze elektroniczne zawarte w Serwisie, za pośrednictwem infolinii tel. nr 81 442 92 22 lub kierując korespondencję na adres siedziby bądź na adres poczty elektronicznej: zycieplr@gmail.com
 4. Administrator zapewnia, że powierzone mu dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO.
 5. Administrator zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie korzystającym z Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO.
 6. Administrator dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 7. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności;
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis – zorganizowane rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym https://zycieplr.pl/ obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny służący w szczególności przeglądania jego zawartości, a także korzystanie z innych funkcjonalności
 • Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANCYH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora danych:

  a) gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu w przypadku, gdy Serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a Użytkownikiem (art. 6 ust. l lit. b RODO),
  c) w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  f) w celach marketingowych Administratora, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  g) szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Administratora w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 2. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji ww. celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.
 4. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Jeżeli Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym dla celów określonych w ust. 1 części „CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANCYH” przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest ono niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 4. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

  a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  b) prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  c) prawo do sprostowania – Administrator na wniosek Uczestnika usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  e) prawo do usunięcia danych – Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą;

  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

  i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

  j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  w formie pisemnej na adres siedziby Administratora
  za pośrednictwem poczty elektronicznej: zycieplr@gmail.com
 3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 4. Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:

  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

  b) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które mogą wykorzystywać pliki cookies m.in. w następujących celach:
  – monitorowanie ruchu na stronach internetowych Administratora;
  – zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administratora,
  – kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
  – kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
  badanie zapisów na newslettery;
  – wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  – integracja z portalem społecznościom;
 8. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States.. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika poprzez zainstalowanie przez niego wtyczki znajdującej się pod adresem internetowym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 11. Administrator zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi wyjaśnieniami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, przygotowanymi przez Google i znajdującymi się pod adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.
 4. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 5. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności związane z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania tych danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.
 4. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod adresem internetowym https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.
 5. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy I zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).
 6. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych Administrator wystąpimy do Użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując uprzednio Użytkownika o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
 7. W związku z przekazaniem danych poza EOG Użytkownicy mogą zażądać od Administratora informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. W ramach Serwisu Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być on zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.
 2. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących negatywne skutki prawne wobec Użytkownika lub wpływających na niego w inny istotny sposób

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu.
 2. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 6 lipca 2023 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES I STOSOWANE TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies, pixeli (kody pikselowe) i innych technologii internetowych oraz przetwarzania danych osobowych za ich pomocą, stosowanych na oficjalnej stronie internetowej
Administratora umieszczonej pod adresem https://zycieplr.pl/ (dalej: Serwis).

COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, ponieważ przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.

4. W ramach Serwisu mogą być stosowane m.in.:

• „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

• „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także w celach remarketingowych z użyciem tzw. third party cookies (ciasteczka stron trzecich).

5. W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

1. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

2. W ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartfona lub innego urządzenia, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą
stanowić dane osobowe.

3. Za pomocą stosowanych technologii internetowych Administrator może przetwarzać np.:

a. dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;

b. dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;

c. dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji Użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania – (długość i szerokość geograficzna, ISP np. Play/Orange, inne podane przez Użytkownika dane lokalizacyjne), takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);

d. inne dane na temat korzystania z Serwisu, które mogą być przetwarzane, jeśli Użytkownik odwiedza lub korzysta ze stron internetowych Administratora, np. źródło wejścia pod UTM, kampania reklamowa, z której Użytkownik wszedł na stronę, referrale, linki, w które kliknął Użytkownik, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony, jakie reklamy zobaczył Użytkownik oraz gdzie je zobaczył.

4. W związku z dostępem do Serwisu Administratora dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu Administrator ocenia niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych, aby poprzez analizę ich zachowania przewidywać przyszłe zachowanie, jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

CELE I PODSTAWA PRAWNA STOSOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH

1. Administrator wykorzystuje stosowane technologie internetowe do:

a) zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania własnej strony internetowej (odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkownika);

c) analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na stronach internetowych Administratora odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb
Użytkowników. W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie) oraz na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez Administratora.

3. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies.

4. Domyślnym ustawieniem większości wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.

5. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych Administratora, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

6. Cookies lub inne technologie wykorzystywane są automatycznie, co nie oznacza, że na stronach internetowych Administratora wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji lub w celu wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność
Użytkowników.


FUNKCJONALNOŚCI LUB TECHNOLOGIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Administrator na swoich stronach korzysta z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony (np. usługi czat, callpage).

2. Na stronach internetowych Administratora lub fanpage”ach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść ze stron internetowych Administratora może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień prywatności Użytkownika, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika). Za pomocą tych wtyczek Użytkownicy mogą jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli Użytkownicy zainstalują odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na urządzenie końcowe Użytkownika i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas odwiedzin Użytkownika w Serwisie internetowym Administratora. Użytkownicy w każdej chwili mogą dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi.

3. Na stronach internetowych Administratora mogą znajdować się także zewnętrzne linki. Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies dostawców zewnętrznych Administratora, informuje on, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

COFNIĘCIE ZGODY NA PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.

2. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. W wyniku zmiany ustawień w przeglądarce Użytkownika zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usunięte zostaną
wszystkie cookies lub Użytkownik będzie używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawień pliku opt- out trzeba dokonać ponownie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie do instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.).

2. Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory