Dla mężczyzn należy pobrać 2 wzory deklaracji- lekarz, pielęgniarka oraz upoważnienie
Dla kobiet należy pobrać 3 wzory deklaracji- lekarz, pielęgniarka, położna oraz upoważnienie

Lekarz POZ
Pielęgniarka POZ
Położna POZ
Diagnostyka

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego ( wizyty patronażowe noworodków, wizyty bilansowe dzieci 9 miesięcznych, 2,4 i 6 latków, dzieci szkolnych po uprzednim badaniu przez pielęgniarkę szkolną w wieku 10,13/14,16 i 18Iat) oraz kwalifikacje do szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych,|

świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, w rocznikach określonych przez NFZ

udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, zawartym w Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dn. 24.09.2013r z późniejszymi zmianami (część IV , Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki
obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

udzielanie porad w domu pacjenta w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta,

wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

orzekanie o stanie zdrowia,

• inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i do szpitala, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu
zdrowia pacjenta.

Dodatkowo nasi lekarze prowadzą program „Profilaktyki chorób odtytoniowych” opracowany z myślą o naszych pacjentach uzależnionych od nikotyny.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:  wizyty bilansowe 6-8 tydzień życia, 3-4 miesiąc życia, 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia dziecka, 12 miesiąc życia, bilanse zdrowia 2, 4 i 6 1at;

świadczenia profilaktyki gruźlicy;

świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, w rocznikach określonych przez NFZ

świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta; nauka obsługi aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, nauka obsługi glukometru

świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, udzielane osobom, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia z zakresu promocji zdrowia– ,,Zdrowe odżywianie”,

Dodatkowo nasze pielęgniarki środowiskowe mgr Elżbieta Zdybel i lic. piel. Maria Chłopaś prowadzą „Program edukacji pacjentów i ich opiekunów w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju odleżyn” dedykowany pacjentom leżącym i słabo chodzącym oraz „Program edukacji pacjentów i ich rodzin w profilaktyce upadków u osób starszych słabo chodzących”. Pielęgniarki biorąc udział w programie „Profilaktyki chorób odtytoniowych” przekazując Państwu prezentację dotyczącą następstw zdrowotnych palenia papierosów.

Świadczenia położnej POZ obejmują:

opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;

opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 tygodnia życia w ramach wizyt patronażowych;

edukację w zakresie planowania rodziny;

opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;

wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;

Dodatkowo położna środowiskowa Bożena Chamera prowadzi program promocji zdrowia „Nauka samobadania piersi”. Program jest dedykowany pacjentkom od 16 r. ż. do 49 r. ż.

Diagnostyka:

Badania zlecone przez naszych lekarzy są wykonywane we współpracy:

  • Centrum Medyczne Luxmed ( badania laboratoryjne, rtg i usg)
  •  NZOZ Serviam Laboratorium Diagnostyczne Dąbrowscy ul. Czwartek 17 ( badania laboratoryjne)

Istnieje możliwość pobrania materiału do badań w naszej przychodni w punkcie pobrań czynnym we wtorki i czwartki w godz. 8.00 do 9.30.

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 wykonuje zabiegi zlecone przez lekarzy:

  • Ekg
  • Poziom glukozy
  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Iniekcje
  • Opatrunki
  • Opieka nad stomią
  • Opieka nad urostomią
  • Ocena BMI

 

Adres
ul. Lubartowska 64
Lublin,  20-094

Telefon
81 442 92 22
81 442 92 20

E-mail
zycieplr@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00
Sobota – Niedziela: nieczynne